Vuoden 2021 nuorisopsykiatrinen teko -palkinto

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys on myön­tä­nyt vuo­den 2021 nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen teko -pal­kin­non nuo­ri­sop­sy­kiatri Kirsi Yli­saa­relle. Perus­teena on Yli­saa­ren kes­kei­nen rooli kun­tien työn­te­ki­jöi­den kanssa kehi­te­tyn tii­mi­työ­mal­lin kehit­tä­mi­sessä ja toteuttamisessa.

Pal­kinto jul­kis­tet­tiin kevään 2021 Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­villä 15. huhtikuuta.

Lue lisää Lää­kä­ri­leh­den sivuilta.