Säännöt

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen säännöt

Hyväk­sytty yhdis­tyk­sen perus­ta­vassa kokouk­sessa 3.11.1977. Kor­jauk­set ja muu­tok­set hyväk­sytty vuo­si­ko­kouk­sessa 6.4.2017 ja yhdis­tys­ko­kouk­sessa 15.5.2017.

1 §

Yhdis­tyk­sen nimi on Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry, Fin­lands ung­domsp­sy­kiat­riska före­ning r.f. ja koti­paikka Hel­sin­gin kaupunki.

2 §

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tus on edis­tää nuo­ri­sop­sy­kiat­rista tut­ki­musta, kou­lu­tusta ja hoi­toa sekä edis­tää eri tie­tee­na­lo­jen ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian välistä vuorovaikutusta.

3 §

Tar­koi­tuk­sensa toteut­ta­mi­seksi yhdis­tys jär­jes­tää kokouk­sia, esi­tel­mä­ti­lai­suuk­sia, kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia, tukee ja har­joit­taa jul­kai­su­toi­min­taa sekä tekee esi­tyk­siä ja antaa alaansa liit­ty­viä asiantuntijalausuntoja.

4 §

Yhdis­tyk­sen var­si­nai­seksi jäse­neksi voi­daan hyväk­syä Suo­messa lail­lis­tettu lää­käri, psy­ko­logi, sai­raan­hoi­taja tai muu yhdis­tyk­sen toi­mia­lalla työs­ken­te­levä hen­kilö. Jäse­neksi pää­syä var­ten vaa­di­taan jäse­neksi pyr­ki­vän anomus.

Kan­nat­ta­ja­jä­se­neksi yhdis­tyk­seen voi liit­tyä yksi­tyi­nen hen­kilö ja rekis­te­röity yhdis­tys sekä muu oikeus­toi­mi­kel­poi­nen yhteisö tai säätiö.

Ulko­mai­seksi jäse­nek­seen samoin kuin koti- ja ulko­mai­seksi kun­nia­jä­se­nek­seen yhdis­tys voi kut­sua hal­li­tuk­sen esi­tyk­sestä yhdis­tyk­sen toi­mia­lalla eri­tyi­sen ansioi­tu­neen hen­ki­lön. Ulko­maa­lais­ten jäsen­ten luku­määrä ei kui­ten­kaan saa olla enem­pää kuin kol­mas­osa yhdis­tyk­sen koko jäsenluvusta.

Var­si­nai­seksi jäse­neksi ja kan­nat­ta­ja­jä­se­neksi hyväk­sy­mi­sestä päät­tää hal­li­tus. Ulko­mai­sen jäse­nen ja koti- tai ulko­mai­sen kun­nia­jä­se­nen kut­su­mi­sesta päät­tää yhdis­tyk­sen kokous.

5 §

Var­si­nai­set jäse­net mak­sa­vat vuo­tui­sen jäsen­mak­sun, jonka suu­ruu­desta yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kous vuo­sit­tain päät­tää. Hal­li­tuk­sen pää­tök­sellä jäsen voi­daan sai­rau­den tai muun sel­lai­sen syyn perus­teella vapaut­taa jäsen­mak­susta mää­rä­ajaksi tai koko­naan. Jäsen suo­rit­taa eläk­keelle siir­ty­mi­seen saakka vuo­tuista jäsen­mak­sua. Ulko­mai­set jäse­net ja koti- ja ulko­mai­set kun­nia­jä­se­net eivät maksa jäsen­mak­sua. Kan­nat­ta­ja­jä­se­niltä perit­tä­vän vuo­tui­sen tai ker­ta­kaik­ki­sen kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­sun suu­ruu­desta päät­tää yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kous. Maksu voi olla eri­suu­rui­nen yksi­tyi­selle hen­ki­lölle, yhdis­tyk­selle, muulle yhtei­sölle ja säätiölle.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdis­tyk­sestä ilmoit­taa tästä kir­jal­li­sesti hal­li­tuk­selle tai sen puheen­joh­ta­jalle tai suul­li­sesti yhdis­tyk­sen kokouk­sen pöy­tä­kir­jaan. Yhdis­tyk­sen jäsen voi­daan erot­taa yhdis­tyk­sestä, jos hän on jät­tä­nyt täyt­tä­mättä ne vel­voit­teet, joi­hin hän on yhdis­tyk­seen liit­tyes­sään sitou­tu­nut. Jäse­nen erot­ta­mi­sesta päät­tää yhdis­tyk­sen kokous.

7 §

Yhdis­tyk­sen asioita hoi­taa hal­li­tus, joka vali­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sessa. Hal­li­tuk­seen kuu­luu vuo­deksi ker­ral­laan valit­tava puheen­joh­taja ja vii­destä seit­se­mään kah­deksi vuo­deksi ker­ral­laan valit­ta­vaa jäsentä. Lisäksi on mah­dol­li­suus valita yksi tai kaksi vara­jä­sentä. Hal­li­tus valit­see kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin ja varain­hoi­ta­jan. Hal­li­tuk­sen jäse­nistä on vuo­sit­tain puo­let tai lähinnä puo­let erovuoroisia.

8 §

Yhdis­tyk­sen kokous voi muo­dos­taa toi­mi­kun­tia, joi­den toi­min­taoh­jeet yhdis­tyk­sen kokous vahvistaa.

9 §

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vänä on toteut­taa yhdis­tyk­sen kokouk­sen pää­tök­set ja hoi­taa yhdis­tyk­sen asioita. Hal­li­tus on toi­min­nas­taan vas­tuussa yhdis­tyk­sen kokoukselle.

10 §

Hal­li­tus kokoon­tuu puheen­joh­ta­jan tai hänen esty­neenä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­jan kut­susta tai kah­den hal­li­tuk­sen jäse­nen sitä heiltä vaa­tiessa. Hal­li­tus on pää­tös­val­tai­nen, kun puheen­joh­taja tai vara­pu­heen­joh­taja sekä kaksi jäsentä on läsnä. Hal­li­tuk­sen kokouk­sissa asiat rat­kais­taan yksin­ker­tai­sella ään­ten enem­mis­töllä. Ään­ten men­nessä tasan, rat­kai­see puheen­joh­ta­jan ääni, vaa­leissa arpa.

11 §

Yhdis­tyk­sen nimen kir­joit­ta­vat puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­taja yhdessä tai jom­pi­kumpi yhdessä sih­tee­rin kanssa. Varain­hoi­toa kos­ke­vissa asioissa on toi­sena alle­kir­joit­ta­jana oltava varainhoitaja.

12 §

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja joh­taa puhetta vuo­si­ko­kousta lukuu­n ot­ta­matta yhdis­tyk­sen ja sen hal­li­tuk­sen kokouk­sissa. Sih­teeri pitää pöy­tä­kir­jaa yhdis­tyk­sen ja sen hal­li­tuk­sen kokouk­sissa, laa­tii vuo­si­ker­to­muk­sen yhdis­tyk­sen toi­min­nasta, hoi­taa arkis­toa, jäsen­mak­su­mat­rik­ke­lia ja yhdis­tyk­sen asioita hal­li­tuk­sen anta­mien ohjei­den mukaan mui­den hal­li­tuk­sen jäsen­ten kanssa. Varain­hoi­taja hoi­taa yhdis­tyk­sen taloutta yhdessä ulko­puo­li­sen tili­toi­mis­ton kanssa.  Sih­tee­rin tai varain­hoi­ta­jan ollessa esty­neitä hal­li­tus valit­see heille vara­mie­het. Tar­peen vaa­tiessa yhdis­tys voi aset­taa mui­ta­kin toimihenkilöitä.

13 §

Yhdis­tys kokoon­tuu hal­li­tuk­sen kut­susta niin usein kuin hal­li­tus näkee tar­peel­li­seksi tai kun vähin­tään 1/10 yhdis­tyk­sen äänioi­keu­te­tuista jäse­nistä sitä kir­jal­li­sesti hal­li­tuk­selta vaa­tii eri­tyi­sesti ilmoi­tet­tua asiaa varten.

14 §

Yhdis­tyk­sen tili­vuosi on kalen­te­ri­vuosi. Hal­li­tuk­sen on jätet­tävä tilit tilin­tar­kas­ta­jille helmi­kuun lop­puun men­nessä. Tilin­tar­kas­ta­jien on palau­tet­tava tilit lausun­toi­neen hal­li­tuk­selle vii­meis­tään 2 viik­koa ennen vuo­si­ko­kousta. Yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pide­tään huh­ti­kuun lop­puun men­nessä. Kutsu yhdis­tyk­sen kokouk­seen on lähe­tet­tävä kir­jal­li­sena jäse­nille kaksi viik­koa ennen kokousta. Yhdis­tyk­sen kokouk­sissa äänes­tet­täessä rat­kai­see yksin­ker­tai­nen ään­ten enem­mistö paitsi sään­nöissä erik­seen mai­ni­tuissa tapauksissa.

15 §

Yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  1. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja ja kaksi vuo­si­ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jan tarkastajaa.
  2. Tode­taan, onko kokous lail­li­sesti kokoon kut­suttu ja päätösvaltainen.
  3. Esi­te­tään yhdis­tyk­sen vuo­si­ker­to­mus ja varain­hoi­ta­jan vuo­si­se­los­tus ja tilin­tar­kas­ta­jien lausunto tilivuodelta.
  4. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja tili- ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle sekä varainhoitajalle.
  5. Mää­rä­tään jäsen­mak­sun ja kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suu­ruus ja mah­dol­lis­ten toi­mi­hen­ki­löi­den palk­kion suu­ruus kulu­valle vuodelle.
  6. Vali­taan hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja, hal­li­tuk­sen jäse­net ero­vuo­rois­ten tilalle ja muut tar­vit­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt ja toimikunnat.
  7. Vali­taan yksi tilin­tar­kas­ta­ja ja hänen varamiehensä.
  8. Käsi­tel­lään muut mah­dol­li­set asiat, joista on kokous­kut­sussa mainittu.

Hen­ki­lö­vaa­lit suo­ri­te­taan umpi­li­puin, jos joku läs­nä­ oleva yhdis­tyk­sen jäsen sitä vaatii.

Äänioi­keu­tet­tuja yhdis­tyk­sen kokouk­sessa ovat yhdis­tyk­sen var­si­nai­set jäse­net ja koti­mai­set kun­nia­jä­se­net. Kan­nat­ta­ja­jä­se­nillä ja ulko­mai­silla kun­nia­jä­se­nillä on läsnäolo-oikeus ja puheoi­keus, mutta ei äänioikeutta.

16 §

Yhdis­tys on oikeu­tettu otta­maan vas­taan lah­joi­tuk­sia, avus­tuk­sia ja jäl­ki­sää­dök­siä toi­min­tansa tukemiseen.

17 §

Muu­tok­sia näi­hin sään­töi­hin saa­daan tehdä, jos sitä kos­keva ehdo­tus kah­dessa yhdis­tyk­sen perät­täi­sessä, vähin­tään 14 päi­vän välein kokoon­tu­neessa kokouk­sessa saa aina­kin 3/4 anne­tuista äänistä. Sama kos­kee yhdis­tyk­sen purkamista.

18 §

Yhdis­tyk­sen pur­kau­tuessa sen varat käy­te­tään yhdis­tyk­sen tar­koi­tusta pal­ve­le­van toi­min­nan hyväksi pur­kau­tu­mi­sesta päät­tä­neen kokouk­sen pää­tök­sen mukaan.