Yhdistys

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys edustaa nuorisopsykiatrian alalla toimivaa jäsenistöään, järjestää jäsenilleen ajankohtaisia koulutuksia ja tapahtumia, jakaa vuosittain apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja matka-apurahoja kansainvälisiin kongresseihin ja tekee alaa edistävää vaikuttamis- ja yhteistyötä yhteiskunnallisten tahojen kanssa sekä ylläpitää yhdistyksen kirjakokoelmaa, joka on Nuorisotiedon kirjastossa.

Yhdistyksen toiminta

Yhdis­tyk­sen asioita hoi­taa hal­li­tus, joka vali­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sessa. Hal­li­tuk­seen kuu­luu vuo­deksi ker­ral­laan valit­tava puheen­joh­taja ja vii­destä seit­se­mään kah­deksi vuo­deksi ker­ral­laan valit­ta­vaa jäsentä. Yhdis­tyk­sen var­si­nai­seksi jäse­neksi voi­daan hyväk­syä nuo­ri­sop­sy­kiat­rian alalla toi­miva hen­kilö. Jäse­neksi pää­syä var­ten vaa­di­taan jäse­neksi pyr­ki­vän hake­mus, ja hyväk­sy­mi­sestä päät­tää hallitus.

Yhteystiedot

Sihteeri

Maarit Ala-Mutka

Lähetä viesti

Lausuntopyynnöt, apuraha- ja jäsenhakemukset, yhdistyksestä eroaminen, osoitteenmuutokset, eläkkeelle siirtyminen sekä yleiset tiedustelut.

Kirjanpitäjä

Hannu Pulli / Espoon yritystili Oy
Kuutamokatu 2 F T09
02210 Espoo

Tekninen sihteeri

Olli Rantula

Lähetä viesti

Varainhoitaja

Elina Santti

Lähetä viesti

Jäsenmaksuasiat

Ota yhteyttä