Yhdistys

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys edustaa nuorisopsykiatrian alalla toimivaa jäsenistöään, järjestää jäsenilleen ajankohtaisia koulutuksia ja tapahtumia, jakaa vuosittain apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja matka-apurahoja kansainvälisiin kongresseihin ja tekee alaa edistävää vaikuttamis- ja yhteistyötä yhteiskunnallisten tahojen kanssa sekä ylläpitää yhdistyksen kirjakokoelmaa, joka on Nuorisotiedon kirjastossa.

Yhdistyksen toiminta

Yhdis­tyk­sen asioita hoi­taa hal­li­tus, joka vali­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sessa. Hal­li­tuk­seen kuu­luu vuo­deksi ker­ral­laan valit­tava puheen­joh­taja ja vii­destä seit­se­mään kah­deksi vuo­deksi ker­ral­laan valit­ta­vaa jäsentä. Yhdis­tyk­sen var­si­nai­seksi jäse­neksi voi­daan hyväk­syä nuo­ri­sop­sy­kiat­rian alalla toi­miva hen­kilö. Jäse­neksi pää­syä var­ten vaa­di­taan jäse­neksi pyr­ki­vän hake­mus, ja hyväk­sy­mi­sestä päät­tää hallitus.

Yhdistyksen koulutukset ja tapahtumat

Muut koulutukset ja tapahtumat

Yhteystiedot

Sihteeri

Maarit Ala-Mutka
sihteeri(at)snpy.fi
Lähetä viesti

Lausuntopyynnöt, apurahat sekä yleiset tiedustelut.

Jäsensihteeri

Terhi Mustonen
jasensihteeri(at)snpy.fi
Lähetä viesti

jäsenhakemukset, yhdistyksestä eroaminen, osoitteenmuutokset, eläkkeelle siirtyminen, jäsenmaksuasiat

Tekninen sihteeri

Olli Rantula
Lähetä viesti

Varainhoitaja

Elina Santti
varainhoitaja(at)snpy.fi
Lähetä viesti

Kirjanpitäjä

Hannu Pulli /
Espoon yritystili Oy
Kuutamokatu 2 F T09
02210 Espoo

Ota yhteyttä