Koulutukset

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää vuosittain useita koulutuspäiviä, joiden tarkoituksena on kehittää ja pitää yllä nuorisopsykiatrista osaamista. Koulutukset ovat suunnattu kaikille ammattiryhmille, jotka työskentelevät nuorten ja heidän perheidensä parissa.

Kou­lu­tus­päi­vät ovat olleet tilai­suus syven­tyä laa­jasti nuor­ten hoi­toon liit­ty­viin kysy­myk­siin, mutta toi­si­naan kou­lu­tus­ti­lai­suu­det ovat olleet lyhyem­piä tie­tois­kuja nuor­ten elä­mään liit­ty­vistä tee­moista. Kou­lu­tus­päi­villä on haluttu ottaa moni­tie­teel­li­nen ote: samaa aihetta saa­te­taan lähes­tyä useista näkö­kul­mista esim. lää­ke­tie­teel­li­sestä, psy­ko­lo­gi­sesta, sosio­lo­gi­sesta tai vaikka kas­va­tus­tie­teel­li­sestä näkö­kul­masta.Viime vuo­sina yhdis­tys on jär­jes­tä­nyt kou­lu­tuk­sia mm. jal­kau­tu­vasta nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sesta työstä, sijoi­tet­tu­jen las­ten koh­ta­loista, per­heen voi­ma­va­roista nuo­ren sai­ras­taessa, nuor­ten inter­ne­tin käy­töstä ja sen vai­ku­tuk­sesta iden­ti­tee­tin kehi­tyk­seen sekä aivo­jen ja mie­len vuorovaikutuksesta. 

Kou­lu­tuk­set pyr­ki­vät myös vas­taa­maan ajan­koh­tai­siin tapah­tu­miin ja siten osal­lis­tu­maan yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Kou­luam­pu­mis­ten aikoi­hin yhdis­tys rea­goi nopeasti jär­jes­tä­mällä nuor­ten vihaan ja syr­jäy­ty­mi­seen liit­ty­vän koulutuksen.

Aihetoiveita?

Mikäli haluat ehdot­taa aiheita kou­lu­tus­päi­ville tai tie­tois­kuille, voit ottaa suo­raan yhteyttä yhdis­tyk­sen kou­lu­tusta jär­jes­tä­vään toi­mi­kun­taan (seija.m.ollikainen@gmail.com).

Yhteystiedot

Sihteeri

Outi Kaarre
Niuvankuja 65
70240 Kuopio

Lähetä viesti

Lausuntopyynnöt, apuraha- ja jäsenhakemukset, yhdistyksestä eroaminen, osoitteenmuutokset, eläkkeelle siirtyminen sekä yleiset tiedustelut.

Kirjanpitäjä

Hannu Pulli / Espoon yritystili Oy
Kuutamokatu 2 F T09
02210 Espoo

Tekninen sihteeri

Olli Rantula

Lähetä viesti

Varainhoitaja

Hanna Kakkonen

Lähetä viesti

Jäsenmaksuasiat

Ota yhteyttä