Koulutukset

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää vuosittain useita koulutuspäiviä, joiden tarkoituksena on kehittää ja pitää yllä nuorisopsykiatrista osaamista. Koulutukset ovat suunnattu kaikille ammattiryhmille, jotka työskentelevät nuorten ja heidän perheidensä parissa.

Kou­lu­tus­päi­vät ovat olleet tilai­suus syven­tyä laa­jasti nuor­ten hoi­toon liit­ty­viin kysy­myk­siin, mutta toi­si­naan kou­lu­tus­ti­lai­suu­det ovat olleet lyhyem­piä tie­tois­kuja nuor­ten elä­mään liit­ty­vistä tee­moista. Kou­lu­tus­päi­villä on haluttu ottaa moni­tie­teel­li­nen ote: samaa aihetta saa­te­taan lähes­tyä useista näkö­kul­mista esim. lää­ke­tie­teel­li­sestä, psy­ko­lo­gi­sesta, sosio­lo­gi­sesta tai vaikka kas­va­tus­tie­teel­li­sestä näkö­kul­masta.Viime vuo­sina yhdis­tys on jär­jes­tä­nyt kou­lu­tuk­sia mm. jal­kau­tu­vasta nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sesta työstä, sijoi­tet­tu­jen las­ten koh­ta­loista, per­heen voi­ma­va­roista nuo­ren sai­ras­taessa, nuor­ten inter­ne­tin käy­töstä ja sen vai­ku­tuk­sesta iden­ti­tee­tin kehi­tyk­seen sekä aivo­jen ja mie­len vuorovaikutuksesta. 

Kou­lu­tuk­set pyr­ki­vät myös vas­taa­maan ajan­koh­tai­siin tapah­tu­miin ja siten osal­lis­tu­maan yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Kou­luam­pu­mis­ten aikoi­hin yhdis­tys rea­goi nopeasti jär­jes­tä­mällä nuor­ten vihaan ja syr­jäy­ty­mi­seen liit­ty­vän koulutuksen.

Yhdistyksen koulutukset

Muut koulutukset

Aihetoiveita?

Mikäli haluat ehdot­taa aiheita kou­lu­tus­päi­ville tai tie­tois­kuille, voit ottaa suo­raan yhteyttä yhdis­tyk­sen kou­lu­tusta jär­jes­tä­vään toi­mi­kun­taan (seija.m.ollikainen@gmail.com).

Yhteystiedot

Sihteeri

Maarit Ala-Mutka
sihteeri(at)snpy.fi
Lähetä viesti

Lausuntopyynnöt, apurahat sekä yleiset tiedustelut.

Jäsensihteeri

Terhi Mustonen
jasensihteeri(at)snpy.fi
Lähetä viesti

jäsenhakemukset, yhdistyksestä eroaminen, osoitteenmuutokset, eläkkeelle siirtyminen, jäsenmaksuasiat

Tekninen sihteeri

Olli Rantula
Lähetä viesti

Varainhoitaja

Elina Santti
varainhoitaja(at)snpy.fi
Lähetä viesti

Kirjanpitäjä

Hannu Pulli /
Espoon yritystili Oy
Kuutamokatu 2 F T09
02210 Espoo

Ota yhteyttä