Osallistumisohjeet nuorisopsykiatrian päivien webinaariin toimitettu osallistujille

Osal­lis­tu­mis­oh­jeet webi­naa­riin Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 15. – 16.4.2021 on toi­mi­tettu ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä annet­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen 12.4.2021. Viesti sisäl­tää hen­ki­lö­koh­tai­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen, jolla pää­see kir­jau­tu­maan koulutussivuille.

Kou­lu­tuk­sen mate­ri­aali, ohjelma ja osal­lis­tu­mis­lin­kit löy­ty­vät Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen kou­lu­tus­si­vuilta osoit­teesta snpy.fi.

Mikäli et ole saa­nut vies­tiä, ota yhteyttä tek­ni­seen sih­tee­riin:
tekninen.sihteeri(-at-)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Ter­ve­tu­loa koulutukseen!

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Kou­lu­tus­toi­mi­kunta
SNPY