Hallitus

Yhdis­tyk­sen asioita hoi­taa hal­li­tus, joka vali­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sessa. Hal­li­tuk­seen kuu­luu vuo­deksi ker­ral­laan valit­tava puheen­joh­taja ja vii­destä seit­se­mään kah­deksi vuo­deksi ker­ral­laan valit­ta­vaa jäsentä. Hal­li­tus valit­see kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin ja varainhoitajan.

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vänä on toteut­taa yhdis­tyk­sen kokous­ten pää­tök­set ja hoi­taa yhdis­tyk­sen asioita. Hal­li­tus on toi­min­nas­taan vas­tuussa yhdis­tyk­sen kokouk­selle. Yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pide­tään helmi-maaliskuussa. Kutsu yhdis­tyk­sen kokouk­seen lähe­te­tään kir­jal­li­sena jäse­nille kaksi viik­koa ennen kokousta, ja mm. yhdis­tyk­sen jäsen­mak­sun suu­ruus pää­te­tään vuosikokouksessa.

Nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jina ovat toi­mi­neet Tor-Björn Hägglund (1977-1981), Kari Pylk­kä­nen (1981-1984), Veikko Aal­berg (1984-1993), Veikko Tähkä (1993-1999) ja Ilpo Lahti (1999-2005), Veikko Aal­berg (2005-2009), Eila Lauk­ka­nen (2009-2015) ja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu (2015-2023).

SNPY hal­li­tus

 1. Hanna Kakkonen
  puheenjohtaja
  nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
  ylilääkäri
  Jyväskylä
  hanna.kakkonen@hyvaks.fi
 2. Anu Rae­vuori
  vara­pu­heen­joh­taja
  professori, dosentti, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  Helsinki
  anu.raevuori@helsinki.fi
 3. Elina Santti
  varain­hoi­taja
  LKT, nuorisopsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri,
  Linjajohtaja, ylilääkäri
  Helsinki
  elina.santti@hus.fi
 4. Terhi Mustonen
  jäsensihteeri
  psykologi
  päällikkö, digitaaliset riippuvuudet, Sosped-säätiö
 5. Maarit Ala-Mutka
  sihteeri
  sairaanhoitaja, psykoterapeutti
 6. Hanna Ahrnberg
  jäsen
  LT, FM, TtM
  nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri
 7. Viivi Mondolin
  jäsen
  psykologi, väitöskirjatutkija
  Helsinki
  viivi.mondolin@gmail.com
 8. Laura Linkosalo
  jäsen
  Tampere
 9. Virve Kekkonen
  varajäsen
 10. Meri Larivaara
  varajäsen

Hal­li­tuk­sen äänioi­keu­det­to­mat neuvonantajat

 • Veikko Aal­berg
  Prof, LT, psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  psy­ko­te­ra­peutti VET
  psy­ko­te­ra­pian kou­lut­taja, SLL
  Espoo
  veikkoaalberg@gmail.com
 • Ilpo Lahti
  ilpo.lahti@fimnet.fi
  LT, dosentti
  psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  psy­ko­te­ra­peutti
  psy­ko­te­ra­pian kouluttaja
 • Eila Lauk­ka­nen
  LT, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian prof.
  psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  psy­ko­te­ra­peutti VET
  psy­ko­te­ra­pian kou­lut­taja SLL
  Kuo­pio
  eilariitta.laukkanen@outlook.com

Yhteystiedot

Sihteeri

Maarit Ala-Mutka
sihteeri(at)snpy.fi
Lähetä viesti

Lausuntopyynnöt, apurahat sekä yleiset tiedustelut.

Jäsensihteeri

Terhi Mustonen
jasensihteeri(at)snpy.fi
Lähetä viesti

jäsenhakemukset, yhdistyksestä eroaminen, osoitteenmuutokset, eläkkeelle siirtyminen, jäsenmaksuasiat

Tekninen sihteeri

Olli Rantula
Lähetä viesti

Varainhoitaja

Elina Santti
varainhoitaja(at)snpy.fi
Lähetä viesti

Kirjanpitäjä

Hannu Pulli /
Espoon yritystili Oy
Kuutamokatu 2 F T09
02210 Espoo

Ota yhteyttä