Lääkärilehden koulutusilmoituksessa väärät päivämäärät kevään 2021 koulutuspäivien osalta

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­rian kevään 2021 kou­lu­tus­päi­vät (Arki läh­tee lapa­sesta?) jär­jes­te­tään Webi­naa­rina 15.-16.4.2021. Lää­kä­ri­leh­den kou­lu­tusil­moi­tuk­sessa kou­lu­tuk­sen ajan­kohta oli vir­heel­li­nen. Pahoit­te­lemme tapahtunutta! 

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään webi­naa­rina keväällä 2021. 

Kou­lu­tuk­sen lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät tämän lin­kin takaa.