Webinaari: Nuorisopsykiatrian päivät

Kou­lu­tus­päi­vät jär­jes­te­tään keväällä 2021 vain webinaarina

Osal­lis­tu­mi­nen webi­naa­riin tapah­tuu yhdis­tyk­sen kou­lu­tus­si­vuilta osoit­teessa https://snpy.fi

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päivät

15. – 16. huh­ti­kuuta 2021

Webi­naari

Arki läh­tee lapasesta?

Maa­ilma on muut­tu­nut; nuo­rilla on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, mutta he myös kuor­mit­tu­vat aiem­paa enem­män. Tämä ilme­nee lisään­ty­vinä stres­sioi­reina.  Aiem­min nuo­ria oli vai­kea saada illalla kotiin, nyky­ään nuo­ria on vai­kea saada pois digi­lait­teilta. Taval­li­sesti nuori pys­tyy lait­tei­den käyt­töään sää­te­le­mään, mutta jos käyttö ei pysy­kään hal­lin­nassa voi seu­rauk­sena olla monen­lai­sia sosi­aa­li­sia ja psyyk­ki­siä ongel­mia. Kou­lu­tus­päi­villä pereh­dy­tään arjen haas­tei­siin ja mie­ti­tään kei­noja tukea ja aut­taa arjen taval­li­sissa vaikeuksissa.

To 15.4.2021

8.45 – 9.00
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, SNPY:n puheenjohtaja

9.00 – 10.15
Nuor­ten uni ja union­gel­mat,
Anu-Katriina Peso­nen, pro­fes­sori, uni­tut­kija, Hel­sin­gin yliopisto

10.15 – 10.45
Kahvi

10.45 – 12.00
Uni­koulu,
Juu­lia Paa­vo­nen, las­tenp­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, yli­lää­käri HUS

12.00 – 13.00
Lounas

13.00 – 14.00
Nuor­ten kokema kuor­mit­tu­nei­suus kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn perus­tella,
Riikka Iko­nen, eri­kois­tut­kija, TtT, THL

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.45
Stres­sin­hal­lin­ta­kou­lu­tus,
Säde Ryt­kö­nen, hyvin­voin­ti­koor­di­naat­tori, Pohjois-Savon hyvin­voin­ti­koor­di­naat­tori, Pohjois-Savon sai­raan­hoi­to­piiri, perus­ter­vey­den­huol­lon yksikkö

Pe 16.4.2021

8.30 – 9.45
Riip­pu­vuuk­sien neu­ro­bio­lo­gi­nen tausta,
Petri Hyy­tiä, dosentti, Hel­sin­gin yli­opisto, far­ma­ko­lo­gian laitos

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.45
Nuo­ret ja netti; mitä tästä  tulee?  Silja Kosola, nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen dosentti

11.45 – 12.30
Lounas

12.30 – 13.45
Näkö­kul­mia por­no­riip­pu­vuu­teen, Karo­liina Vuoh­to­niemi, eri­tyis­ta­son sek­su­aa­li­te­ra­peutti (NACS), sex addic­tion coun­sel­lor (CPCAB)

13.45 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
Ongel­mal­li­nen digi­pe­laa­mi­nen ja mitä sille voi tehdä?
Terhi Mus­to­nen, psy­ko­logi, Digipelirajat´on –toi­min­nan pääl­likkö, Sosi­aa­li­pe­da­go­gii­kan säätiö

Kou­lu­tus­päi­vät toteu­te­taan vain webi­naa­rina Covid -19 takia. Kou­lu­tuk­seen jo ilmoit­tau­tu­neet siir­re­tään auto­maat­ti­sesti webi­naa­riin osal­lis­tu­viksi, ellei asian­omai­nen sitä itse kiellä.

Kou­lu­tus­päi­vien hinta webi­naa­rina on SNPYn jäse­nille 150 €/2 pv ja 100 € /1 pv ja ei-jäsenille 250€ /2 pv ja 150 € / 1 pv.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 25.3.2021 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinenyhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI668000 1070 1206 48 ennen koulutustilaisuutta.

Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 10€/lasku. Mah­dol­li­set peruu­tuk­set teh­tävä 31.3.2021 men­nessä. Tämän jäl­keen teh­dyistä peruu­tuk­sista las­ku­te­taan kou­lu­tus­maksu koko­nai­suu­des­saan. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja seija.m.ollikainen(-at-)gmail.com tai puh. 0442836806.

Tapah­tuma tal­tioi­daan. Kou­lu­tus­tal­len­teet ovat näh­tä­vissä kou­lu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­neille kuu­kau­den ajan kou­lu­tuk­sen jälkeen.

PDF-esite (päi­vi­tetty 5.2.2021)

Ilmoittautuminen