Nuorisopsykiatrian päivät 11. – 12.11.2021

Webinaari

Ohjelma, koulutusmateriaali sekä tallenteet löytyvät SNPY:n koulutussivuilta. Tallenteet ovat nähtävillä kahden viikon ajan tapahtumasta.

Tunnukset koulutussivuille on toimitettu ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tekniset kysymykset voi osoittaa tekninen.sihteeri@nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Siirry tästä yhdistyksen koulutussivuille (koulutus.snpy.fi)

Nuo­ruus – mieli ja keho myl­ler­ryk­sessä

Nuo­ruusikä kehi­tys­teh­tä­vänä luen­to­sarja I

Nuo­ruusi­kää 12/13 – 22/25 vuotta on sanottu ihmi­sen toi­seksi mah­dol­li­suu­deksi (Lau­fer, 1975). Kehi­tys­vai­heella on suuri mer­ki­tys aikui­suu­den psyyk­ki­sen tasa­pai­non kan­nalta.  Kun lap­sen ruu­mis muut­tuu suku­puo­li­sesti kyp­säksi, myl­ler­tää se myös mie­len.  Miten muu­tok­sessa elävä nuori kohdataan?

Jär­jes­tämme luen­to­sar­jan, joista ensim­mäi­sessä koko­nai­suu­dessa tar­kas­tel­laan nor­ma­tii­vista nuo­ruusiän psyyk­kistä ja fyy­sistä kehi­tystä ja sen mer­ki­tystä. Toi­sessa kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­dessa kes­ki­tymme myö­häis­nuo­ruusi­kään, itse­näis­ty­mis­ke­hi­tyk­seen ja auto­no­mian vaa­ti­miin haas­tei­siin. Kol­mas kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus pureu­tuu nuo­ruusiän kehi­ty­ses­tei­siin, häi­riöi­hin ja sairauksiin.

Tämän­ker­tai­silla kou­lu­tus­päi­villä kes­ki­ty­tään nor­maa­liin nuo­ruusiän kehi­tyk­seen ja sen eri vari­aa­tioi­hin. Nuori etsii minuut­taan ja rajo­jaan useilla eri tavoilla.  Kehi­tys häm­men­tää nuorta ja tämän häm­men­nyk­sen kes­kellä nuori kai­paa tulla ymmär­re­tyksi aikuis­ten taholta.   Mikä kaikki kehi­tyk­sessä on taval­lista nuo­ruusi­kää, missä taas kul­ke­vat rajat hoi­don tar­pee­seen. Mitä on terve nuo­ruusikä?  Näitä kysy­myk­siä poh­di­taan koulutuspäivillä.

To 11.11.2021

8.45 – 9.00
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu,  SNPY:n puheenjohtaja

9.00 – 11.30
Eden; kat­so­taan yhdessä elo­kuva,
mukana elo­ku­vaoh­jaaja  Ulla Heik­kilä, Bruno Baer ja Lin­nea Skog, pää­rooli elokuvassa.

11.30 – 12.30
Lounas

12.30 – 14.00
Nuo­ruusiän psyyk­ki­sen kehi­tyk­sen kul­ma­ki­vet – psy­ko­dy­naa­mi­nen näkö­kulma, Eija Repo, psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psy­koa­na­lyy­tikko (IPA)

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.45
Aivot ja nuo­ruusikä,  Lin­nea Karls­son, väes­tö­tut­ki­muk­sen pro­fes­sori, lasten- ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, kehi­tysp­sy­kiat­rian dosentti

Pe 12.11.2021

8.45 – 9.45
Nuo­ruusiän kehol­li­nen ja endo­kri­no­lo­gi­nen kehi­tys,
Päivi Kes­ki­nen, dosentti, las­ten endokrinologi

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.30
Sek­su­aa­li­suu­den psy­ko­lo­gi­nen kehi­tys ja sen näyt­täy­ty­mi­nen nuo­ren psy­ko­te­ra­piassa,
Vera Ger­gov , PsL, psy­ko­te­ra­pian eri­koisp­sy­ko­logi, psykoterapeutti

11.30 – 12.30
Lounas

12.30 – 13.45
Sek­su­aa­li­suu­den ja suku­puo­len moni­nai­suu­den koh­taa­mi­nen,  Laura Blom­qvist, psy­ko­logi, PsM, kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peutti (valm. 2021)

13.45 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
Nuo­ren psyyk­ki­sen tilan­teen arviointi,  Eila Lauk­ka­nen, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian prof. eme­rita, psy­koa­na­lyy­tikko (IPA)

Lisätiedot

Kou­lu­tus­päi­vät toteu­te­taan  vain webi­naa­rina. Kou­lu­tus­päi­vien esi­tyk­set tal­len­ne­taan ja tal­len­netta voi seu­rata kah­den vii­kon ajan.  Live-tilaisuuteen ilmoit­tau­tu­neet siir­re­tään auto­maat­ti­sesti webi­naari -tilai­suu­teen osal­lis­tu­viksi, ellei asian­omai­nen sitä itse kiellä.

Kou­lu­tus­päi­vien hinta webi­naa­rina on SNPYn jäse­nille 150 €/2 pv ja 100 € /1 pv ja ei-jäsenille 250€ /2 pv ja 150 € / 1 pv.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 14.6. – 9.11.2021 aikana yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 10 e/lasku. Mah­dol­li­set peruu­tuk­set teh­tävä 5.11.2021 men­nessä. Tämän jäl­keen teh­dyistä peruu­tuk­sista las­ku­te­taan kou­lu­tus­maksu koko­nai­suu­des­saan. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja seija.m.ollikainen(-at-) gmail.com tai puh. 0442836806.